Điều khoản pháp lý

IĐiều khoản miễn trừ trách nhiệm


Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực sẽ cố gắng để nội dung của trang web này là chính xác, 
nhưng không đảm bảo tính chuẩn xác và đầy đủ của nội dung trên trang web. Trung tâm tiếp nhận 
hồ sơ xin thị thực có quyền thay đổi nội dung của trang web và các dịch vụ, chi phí được giới thiệu 
trên trang web mà không cần thông báo trước, Nội dung của trang web có thể đã hết hạn, nhưng    
Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực sẽ cập nhật thay đổi theo tình hình thực tế   

Nội dung của trang web được cung cấp theo nội dung được trình bày mà không bị ràng buộc 
bởi bất kỳ điều kiện, cam kết bổ sung và điều khoản nào khác. Do vậy, Trung tâm tiếp nhận hồ sơ
xin thị thực cung cấp trang web này trong phạm vi tối đã được pháp luật cho phép, trên nguyên tắc 
miễn trừ tất cả các vụ kiện tụng,  đảm bảo và điều kiện cũng như các quy định bao gồm nhưng 
không giới hạn ở  các điều khoản khác do pháp luật  quy định. Các điều kiện được quy định bởi 
luật này có thể có hiệu lực  pháp lý đối với nội dung khác trên trang web ngoại trừ điều khoản miễn 
trừ trách nhiệm này.


II. Thỏa thuận dịch vụ  

Điều 1 - Định nghĩa: 

1.1 “Đại sứ quán” là chỉ Đại sứ quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 

1.2 “Tổng Lãnh sự quán” là chỉ Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

1.3 “Các cơ quan Lãnh sự khác” là chỉ Lãnh sự quán, văn phòng Lãnh sự và các tổ chức khác của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

1.4 “Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán” là chỉ Đại sứ quán (hoặc/và) Tổng lãnh sự quán (hoặc/và) các cơ quan Lãnh sự khác.

1.5 “Trung tâm dịch vụ thị thực Trung Quốc” là chỉ cơ quan chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến công tác xin thị thực phù hợp vớiquy trình được quy định bởi Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán, sau đây gọi là “Trung tâm xin thị thực”.

1.6 “Khách hàng” là chỉ người nộp hồ sơ xin thị thực hoặc người thứ ba được ủy quyền bao gồm: cá nhân, công ty du lịch hoặc cơ quan đạilý khác nộp hồ sơ xin thị thực cho Trung tâm dịch vụ xin thị thực Trung Quốc.

1.7 “Hồ sơ khách hàng” là những giấy tờ, hồ sơ bản giấy, bản điện tử hoặc dưới dạng khác khác mà khách hàng cung cấp cho Trung tâmdịch vụ xin thị thực Trung Quốc, để Trung tâm thị thực có thể cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

1.8 “Thông tin cá nhân” là chỉ tất cả thông tin liên quan đến cá nhân được ghi trong hồ sơ xin thị thực, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:họ và tên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, tình trạng hôn nhân, quốc tịch, thông tin hộ chiếu, số điện thoại liên lạc, hồ sơ bệnh tật cá nhân, tiềnán tiền sự, địa chỉ nhà, địa điểm làm việc, thông tin thành viên gia đình, video, ghi âm điện thoại, thông tin thư điện tử,v.v. có thể liên quanđến sự riêng tư cá nhân.

1.9 
“Trang web” là chỉ trang web trực tuyến có địa chỉ  www.visaforchina.org chuyên cung cấp cho khách hàng cácdịch vụ trực
 tuyến như: thông báo, điền tờ khai trực tuyến, đặt hẹn trực tuyến, tra soát trạng thái thị thực, v.v.

1.10 “Dịch vụ cơ bản” là dịch vụ được Trung tâm cung cấp dịch vụ xin thị thực Trung Quốc cung cấp cho Khách hàng và liên quan trực tiếpđến việc xin thị thực.

1.11 “Dịch vụ mở rộng” là các dịch vụ khác ngoài các dịch vụ cơ bản do Trung tâm xin thị thực cung cấp để tạo thuận lợi cho Khách hàng.

1.12 “Phí thị thực” là tiền phí lãnh sự do Trung tâm dịch vụ xin thị thực Trung Quốc  đại diện cho Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán thuphí của khách hàng theo tiêu chuẩn được Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán quy định, và phải giao nộp cho Đại sứ quán và Tổng Lãnh sựquán, bao gồm nhưng không giới hạn phí thị thực, phí thị thực khẩn cấp, v.v. .

1.13 “Phí dịch vụ” là phí do Trung tâm dịch vụ xin thị thực Trung Quốc thu để cung cấp các dịch vụ cơ bản cho Khách hàng. Phí này khôngbao gồm phí dịch vụ mở rộng.

1.14 “ Phiếu hẹn lấy thị thực” là chỉ chứng từ sau khi Trung tâm dịch vụ xin thị thực Trung Quốc tiếp nhận hồ sơ do khách hàng nộp để xinthị thực Trung Quốc, và cũng là chứng từ duy nhất để khách hàng nộp phí thị thực, phí dịch vụ và lấy lại hộ chiếu, thị thực, các hồ sơ kháctừ Trung tâm.

Điều 2 - Phạm vi dịch vụ cơ bản của Trung tâm thị thực

2.1 Đón tiếp khách hàng và phân loại các hồ sơ khác nhau theo yêu cầu của Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán.

2.2 Cung cấp cho khách hàng các dịch vụ mang tính trung gian, bao gồm nhập thông tin cơ bản, chuyển tiếp hộ chiếu, thị thực và hồ sơ củakhách hàng giữa Trung tâm xin thị thực và Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán.

2.3 Thu và giao nộp phí thị thực của khách hàng theo yêu cầu của Đại diện cho Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán, đồng thời đại diện Đạisứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán để hoàn trả hộ chiếu, thị thực khách hàng.

2.4 Theo yêu cầu của Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán kịp thời phát hành và truyền tải thông tin có liên quan đến chính sách thị thựcthông qua trang web, quầy lễ tân, điện thoại tư vấn, fax hoặc hòm thư điện tử.

2.5 Trung tâm xin thị thực xin lưu ý rằng, các chức năng liên quan đến việc cấp thị thực như kiểm tra, phê duyệt, từ chối hay thao tác làmthị thực là những quyền hạn độc quyền của Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán. Vì vậy Trung tâm thị thực không chịu trách nhiệm phảicam kết, bảo lãnh, giải thích hoặc chịu trách nhiệm bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào về những chức năng trên.

Điều 3 - Những thông tin lưu ý về tiếp nhận dịch vụ xin thị thực

3.1 Khách hàng đã biết và xác nhận rằng Trung tâm xin thị thực không tham gia vào quá trình phê duyệt thị thực Trung Quốc. Đại sứ quánhoặc Tổng Lãnh sự quán sẽ căn cứ vào luật pháp và quy định liên quan của Trung Quốc để quyết định có hay không cấp thị thực,loại thịthực, thời hạn hiệu lực, thời gian lưu trú và số lần nhập cảnh; Bất luận là Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán có hay không chấp thuận hồsơ xin thị thực của khách hàng, khách hàng vẫn cần phải trả phí dịch vụ cho Trung tâm xin thị thực, đây là khoản phí không hoàn lại.

3.2 Khách hàng có thể thông qua trang web hoặc điện thoại để được tư vấn bởi trung tâm. Khách hàng cần lưu ý rằng Trung tâm thị thựckhông là tổ chức chính phủ, nhân viên căn cứ vào những thông tin do khách hàng cung cấp, thông tin chỉ mang tính một chiều, nên việcnắm bắt tình hình bị hạn chế, do đó nhân viên chỉ dựa vào những hiểu biết trên để đưa ra lời tư vấn miễn phí nhằm mục đích hỗ trợ kháchhàng trong việc đăng ký xin thị thực. Vì vậy, trong bất kỳ tình huống nào cũng không được hiểu theo nghĩa chúng tôi đưa ra lời hứa, đảmbảo hoặc nghĩa vụ pháp lý nào khác cho khách hàng.

3.3 Khách hàng nên gửi tất cả hồ sơ cần thiết cho thủ tục xin thị thực đến Trung tâm xin thi thực và đảm bảo rằng tất cả thông tin là trungthực, hoàn chỉnh và đáng tin cậy. Khách hàng hiểu rõ và đồng ý rằng Trung tâm xin thị thực chấp nhận hồ sơ của bạn không có nghĩa rằnghồ sơ của bạn đã đủ. Trong bất kỳ tình huống nào, Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán có quyền yêu cầu Khách hàng bổ sung hồ sơ cầnthiết hoặc yêu cầu người xin thị thực đến Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán để phỏng vấn.

3.4 Khi khách hàng nhận được phiếu hẹn lấy thị thực do Trung tâm dịch vụ xin thị thực Trung Quốc cấp, bạn nên kiểm tra cẩn thận và đảmbảo nội dung trên phiếu hẹn là chính xác. Nếu phát hiện ra lỗi sai, khách hàng cần thông báo kịp thời cho Trung tâm xin thị thực và Trungtâm sẽ kịp thời sửa lại.

3.5 Khi nhận được thị thực, khách hàng nên kiểm tra thông tin trên thị thực để đảm bảo sự chính xác. Nếu phát hiện có lỗi sai, khách hàngcần nhanh chóng thông báo cho Trung tâm dịch vụ xin thị thực Trung Quốc và Trung tâm sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ khách hàng sửa đổihoặc cấp lại thị thực. Như khách hàng đã biết, nếu xảy ra sai hoặc nhầm thông tin trên thị thực vì lí do riêng của khách hàng , sẽ làm phátsinh chi phí mới trong quá trình sửa đổi hoặc cấp mới lại thị thực.

3.6 Để đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ , Trung tâm dịch vụ xin thị thực Trung Quốc đã lắp đặt hệ thống giám sát mạng và hệ thốngghi âm điện thoại. Do đó, hành vi của khách hàng tại Trung tâm và nội dung điện thoại với Trung tâm có thể được ghi âm lại và bảo lưu.Khách hàng xác nhận đã biết và đồng ý.

3.7 Trừ khi có thông báo khác Trung tâm dịch vụ xin thị thực Trung Quốc, khách hàng nên đến lấy hộ chiếu và thị thực trước khi hết hạn.Trung tâm dịch vụ xin thị thực Trung Quốc không có nghĩa vụ bảo quản thị thực đã hết hạn mà chưa được lấy về. Sau khi thị thực hết hạn,hoặc sau 365 ngày kể từ ngày Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán phê duyệt cấp hoặc từ chối cấp thị thực, Trung tâm xin thị thực có quyền nộpcác giấy tờ liên quan cho Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán, Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán sẽ trả lại hộ chiếu cho cơ quan chứcnăng của nước sở tại.

Điều 4 - Về việc sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân

4.1 Khách hàng đồng ý và xác nhận rằng mọi thông tin cá nhân được gửi đến Trung tâm xin thị thực thông qua trang web trực tuyến, nộptrực tiếp hoặc ủy quyền cho bên thứ ba nộp đều có thể được thu thập, truyền đi, lưu trữ, xử lý và sử dụng theo điều khoản này.

4.2 Để xử lý hồ sơ xin thị thực của khách hàng, Trung tâm dịch vụ xin thị thực Trung Quốc thông qua hồ sơ do khách hàng cung cấp tiếnhành thu thập thông tin cá nhân của khách hàng và nhập lên hệ thống.

4.3 Trung tâm xin thị thực thông qua các phương tiện như điện thoại, hòm thư điện tự, fax, hồ sơ đăng ký (bao gồm hộ chiếu, ảnh), hệ thốngđiền tờ khai trực tuyến, hệ thống đặt hẹn trực tuyến, hệ thống giám sát và các phương tiện khác thu thập thông tin cá nhân của khách hàng.

4.4 Thông tin cá nhân của  khách hàng sẽ được nộp cho Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán thông qua các kênh chuyên dụng của Trung tâmthị thực, có thể được chuyển và lưu trữ ở các quốc gia ngoài quốc gia cư trú của khách hàng, chẳng hạn như:  Nước Cộng hòa Nhân dânTrung Hoa.

4.5 Trung tâm xin thị thực có thể trích xuất và sử dụng thông tin cá nhân, bao gồm ghi video, ghi âm điện thoại, thông tin điện tử, v.v., khicần thiết (ví dụ: do yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền liên quan của chính phủ nước sở tại hoặc nhu cầu của dịch vụ nội bộ giám sát, v.v.).

4.6 Hồ sơ giấy tờ khách hàng cung cấp sẽ được chuyển đến Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán để lưu trữ. Trung tâm xin thị thực sẽ lưutrữ thông tin khách hàng dưới dạng bản cứng hoặc bản mềm điện tử, đồng thời thực hiện các biện pháp quản lý hợp lý để ngăn chặn rò rỉ vàsử dụng trái phép thông tin khách hàng, đảm bảo sử dụng đúng tất cả thông tin.

4.7 Trung tâm dịch vụ xin thị thực Trung Quốc sẽ thu thập, truyền, lưu trữ, xử lý và sử dụng tất cả thông tin của khách hàng theo luật vàquy định của địa phương nhằm mục đích thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý của Trung tâm thị thực, bao gồm nhưng không giớihạn ở việc xin thị thực Trung Quốc.

4.8 Trung tâm dịch vụ xin thị thực Trung Quốc sẽ thực hiện nhiều biện pháp hợp lý khác nhau để bảo vệ an toàn thông tin  và giấy tờ cánhân của khách hàng, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp do nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai (thảm họa), tainạn, trộm cắp ... trong quá trình đưa hồ sơ đi và lấy hồ sơ về trên đường từ Trung tâm xin thị thực đến Đại sứ quán /Tổng Lãnh sự quán vàngược lại.

Điều 5 - Về trách nhiệm

5.1 Nếu hộ chiếu do khách hàng nộp bị mất hoặc bị hư hỏng trong quá trình lưu giữ tại Trung tâm dịch vụ xin thị thực Trung Quốc, Trungtâm sẽ chịu các khoản phí hợp lý có liên quan mà người xin thị thực khi nộp hồ sơ xin thay thế hộ chiếu phải đóng chocơ quan quản lý hộchiếu quốc gia theo các thủ tục thông thường. Trung tâm xin thị thực sẽ trả phí khi nhận được chứng từ thanh toán có liên quan do người xinthị thực cung cấp, nhưng điều khoản này không có nghĩa là Trung tâm dịch vụ xin thị thực Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho bất kỳtrường hợp nào.

5.2 Khách hàng nên sắp xếp thời gian hợp lý để nộp hồ sơ xin thị thực. Trong bất kỳ trường hợp nào, do khách hàng sắp xếp thời gian đinộp hồ sơ không phù hợp, hoặc do kết quả phê duyệt của Đại sứ quán /Tổng Lãnh sự quán ảnh hưởng đến lịch trình di chuyển của kháchhàng, Trung tâm dịch vụ xin thị thực Trung Quốc sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho việc này.

5.3 Trong phạm vi pháp luật cho phép, Trung tâm xin thị thực không chấp nhận bất kỳ điều kiện và đảm bảo rõ ràng hoặc hàm ý nào khácliên quan đến dịch vụ xin thị thực ngoại trừ các điều khoản và đảm bảo được quy định rõ ràng trong thỏa thuận này. Khi luật pháp loại trừnhững trách nhiệm này, khi thừa nhận một số điều kiện hoặc đảm bảo nhất định được hàm ý trong các điều khoản này (Sau đây được gọi làĐiều khoản ngầm ), Trung tâm xin thị thực chỉ chịu trách nhiệm có hạn đối với các hành vi vi phạm "Điều khoản ngầm" này và có quyềnlựa chọn phương thức chịu trách nhiệm trong số một hoặc nhiều điều sau đây:

(1) Cung cấp lại các dịch vụ xin thị thực có liên quan;

(2) Chi phí phát sinh trong việc nộp lại hồ sơ xin thị thực;

(3) Phí dịch vụ liên quan do khách hàng thanh toán cho cơ quan quản lý hoặc tổ chức của nước sở tại(Yêu cầu phải có giấy chứng từ thanhtoán).

5.4 Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng Trung tâm xin thị thực sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất gián tiếp, ngẫu nhiên,đặcbiệt (hoặc/ và) nào do khách hàng khiếu nại đề xuất hoặc người khác thông qua khách hàng, hoặc tổn thất về cơ hội, kinh doanh, danh tiếng,hoặc ngừng hoạt động của doanh nghiệp trong bất kỳ trường hợp nào. Trách nhiệm pháp lý, bất kể tổn thất có liên quan đến dịch vụ xin thịthực hay không và có phải do lỗi, thiếu sót hay sai sót của cán bộ quản lý, nhân viên hoặc đại diện của Trung tâm xin thị thực gây ra haykhông.

5.5 Các quy định trên được điều chỉnh bởi pháp luật tại nước sở tại, nếu có tố tụng liên quan đến dịch vụ xin thị thực khách hàng có thểtrình lên tòa án nước sở tại để xét xử.

Điều 6 - Các điều khoản khác

6.1 Trung tâm xin thị thực có thể sửa đổi, hủy bỏ hay rút lại một số hoặc tất cả các điều khoản mà không cần thông báo trước. Nếu khôngđồng ý với những thay đổi trong điều khoản liên quan, khách hàng có thể từ chối sử dụng dịch vụ do Trung tâm xin thị thực cung cấp.

6.2 Khách hàng đồng ý và xác nhận rằng đã đọc, hiểu và đồng ý chấp nhận tất cả các điều khoản của thỏa thuận này.

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED Liên hệ chúng tôi     


Địa chỉ Trung tâm: Tầng 7, toà nhà Trường Thịnh, Số 1 đường Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Ngày làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ ngày lễ tết)

Thời gian nộp hồ sơ: 9:00 đến 15:00
Thời gian thu phí và lấy thị thực: 9:00 đến 15:00     

Phương thức liên hệ:
Điện thoại: 024 3275 3888
Fax:024 3202 6359
E-mail: hanoicenter@visaforchina.org

Điều khoản pháp lý

IĐiều khoản miễn trừ trách nhiệm


Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực sẽ cố gắng để nội dung của trang web này là chính xác, 
nhưng không đảm bảo tính chuẩn xác và đầy đủ của nội dung trên trang web. Trung tâm tiếp nhận 
hồ sơ xin thị thực có quyền thay đổi nội dung của trang web và các dịch vụ, chi phí được giới thiệu 
trên trang web mà không cần thông báo trước, Nội dung của trang web có thể đã hết hạn, nhưng    
Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực sẽ cập nhật thay đổi theo tình hình thực tế   

Nội dung của trang web được cung cấp theo nội dung được trình bày mà không bị ràng buộc 
bởi bất kỳ điều kiện, cam kết bổ sung và điều khoản nào khác. Do vậy, Trung tâm tiếp nhận hồ sơ
xin thị thực cung cấp trang web này trong phạm vi tối đã được pháp luật cho phép, trên nguyên tắc 
miễn trừ tất cả các vụ kiện tụng,  đảm bảo và điều kiện cũng như các quy định bao gồm nhưng 
không giới hạn ở  các điều khoản khác do pháp luật  quy định. Các điều kiện được quy định bởi 
luật này có thể có hiệu lực  pháp lý đối với nội dung khác trên trang web ngoại trừ điều khoản miễn 
trừ trách nhiệm này.


II. Thỏa thuận dịch vụ  

Điều 1 - Định nghĩa: 

1.1 “Đại sứ quán” là chỉ Đại sứ quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 

1.2 “Tổng Lãnh sự quán” là chỉ Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

1.3 “Các cơ quan Lãnh sự khác” là chỉ Lãnh sự quán, văn phòng Lãnh sự và các tổ chức khác của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

1.4 “Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán” là chỉ Đại sứ quán (hoặc/và) Tổng lãnh sự quán (hoặc/và) các cơ quan Lãnh sự khác.

1.5 “Trung tâm dịch vụ thị thực Trung Quốc” là chỉ cơ quan chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến công tác xin thị thực phù hợp vớiquy trình được quy định bởi Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán, sau đây gọi là “Trung tâm xin thị thực”.

1.6 “Khách hàng” là chỉ người nộp hồ sơ xin thị thực hoặc người thứ ba được ủy quyền bao gồm: cá nhân, công ty du lịch hoặc cơ quan đạilý khác nộp hồ sơ xin thị thực cho Trung tâm dịch vụ xin thị thực Trung Quốc.

1.7 “Hồ sơ khách hàng” là những giấy tờ, hồ sơ bản giấy, bản điện tử hoặc dưới dạng khác khác mà khách hàng cung cấp cho Trung tâmdịch vụ xin thị thực Trung Quốc, để Trung tâm thị thực có thể cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

1.8 “Thông tin cá nhân” là chỉ tất cả thông tin liên quan đến cá nhân được ghi trong hồ sơ xin thị thực, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:họ và tên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, tình trạng hôn nhân, quốc tịch, thông tin hộ chiếu, số điện thoại liên lạc, hồ sơ bệnh tật cá nhân, tiềnán tiền sự, địa chỉ nhà, địa điểm làm việc, thông tin thành viên gia đình, video, ghi âm điện thoại, thông tin thư điện tử,v.v. có thể liên quanđến sự riêng tư cá nhân.

1.9 
“Trang web” là chỉ trang web trực tuyến có địa chỉ  www.visaforchina.org chuyên cung cấp cho khách hàng cácdịch vụ trực
 tuyến như: thông báo, điền tờ khai trực tuyến, đặt hẹn trực tuyến, tra soát trạng thái thị thực, v.v.

1.10 “Dịch vụ cơ bản” là dịch vụ được Trung tâm cung cấp dịch vụ xin thị thực Trung Quốc cung cấp cho Khách hàng và liên quan trực tiếpđến việc xin thị thực.

1.11 “Dịch vụ mở rộng” là các dịch vụ khác ngoài các dịch vụ cơ bản do Trung tâm xin thị thực cung cấp để tạo thuận lợi cho Khách hàng.

1.12 “Phí thị thực” là tiền phí lãnh sự do Trung tâm dịch vụ xin thị thực Trung Quốc  đại diện cho Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán thuphí của khách hàng theo tiêu chuẩn được Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán quy định, và phải giao nộp cho Đại sứ quán và Tổng Lãnh sựquán, bao gồm nhưng không giới hạn phí thị thực, phí thị thực khẩn cấp, v.v. .

1.13 “Phí dịch vụ” là phí do Trung tâm dịch vụ xin thị thực Trung Quốc thu để cung cấp các dịch vụ cơ bản cho Khách hàng. Phí này khôngbao gồm phí dịch vụ mở rộng.

1.14 “ Phiếu hẹn lấy thị thực” là chỉ chứng từ sau khi Trung tâm dịch vụ xin thị thực Trung Quốc tiếp nhận hồ sơ do khách hàng nộp để xinthị thực Trung Quốc, và cũng là chứng từ duy nhất để khách hàng nộp phí thị thực, phí dịch vụ và lấy lại hộ chiếu, thị thực, các hồ sơ kháctừ Trung tâm.

Điều 2 - Phạm vi dịch vụ cơ bản của Trung tâm thị thực

2.1 Đón tiếp khách hàng và phân loại các hồ sơ khác nhau theo yêu cầu của Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán.

2.2 Cung cấp cho khách hàng các dịch vụ mang tính trung gian, bao gồm nhập thông tin cơ bản, chuyển tiếp hộ chiếu, thị thực và hồ sơ củakhách hàng giữa Trung tâm xin thị thực và Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán.

2.3 Thu và giao nộp phí thị thực của khách hàng theo yêu cầu của Đại diện cho Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán, đồng thời đại diện Đạisứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán để hoàn trả hộ chiếu, thị thực khách hàng.

2.4 Theo yêu cầu của Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán kịp thời phát hành và truyền tải thông tin có liên quan đến chính sách thị thựcthông qua trang web, quầy lễ tân, điện thoại tư vấn, fax hoặc hòm thư điện tử.

2.5 Trung tâm xin thị thực xin lưu ý rằng, các chức năng liên quan đến việc cấp thị thực như kiểm tra, phê duyệt, từ chối hay thao tác làmthị thực là những quyền hạn độc quyền của Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán. Vì vậy Trung tâm thị thực không chịu trách nhiệm phảicam kết, bảo lãnh, giải thích hoặc chịu trách nhiệm bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào về những chức năng trên.

Điều 3 - Những thông tin lưu ý về tiếp nhận dịch vụ xin thị thực

3.1 Khách hàng đã biết và xác nhận rằng Trung tâm xin thị thực không tham gia vào quá trình phê duyệt thị thực Trung Quốc. Đại sứ quánhoặc Tổng Lãnh sự quán sẽ căn cứ vào luật pháp và quy định liên quan của Trung Quốc để quyết định có hay không cấp thị thực,loại thịthực, thời hạn hiệu lực, thời gian lưu trú và số lần nhập cảnh; Bất luận là Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán có hay không chấp thuận hồsơ xin thị thực của khách hàng, khách hàng vẫn cần phải trả phí dịch vụ cho Trung tâm xin thị thực, đây là khoản phí không hoàn lại.

3.2 Khách hàng có thể thông qua trang web hoặc điện thoại để được tư vấn bởi trung tâm. Khách hàng cần lưu ý rằng Trung tâm thị thựckhông là tổ chức chính phủ, nhân viên căn cứ vào những thông tin do khách hàng cung cấp, thông tin chỉ mang tính một chiều, nên việcnắm bắt tình hình bị hạn chế, do đó nhân viên chỉ dựa vào những hiểu biết trên để đưa ra lời tư vấn miễn phí nhằm mục đích hỗ trợ kháchhàng trong việc đăng ký xin thị thực. Vì vậy, trong bất kỳ tình huống nào cũng không được hiểu theo nghĩa chúng tôi đưa ra lời hứa, đảmbảo hoặc nghĩa vụ pháp lý nào khác cho khách hàng.

3.3 Khách hàng nên gửi tất cả hồ sơ cần thiết cho thủ tục xin thị thực đến Trung tâm xin thi thực và đảm bảo rằng tất cả thông tin là trungthực, hoàn chỉnh và đáng tin cậy. Khách hàng hiểu rõ và đồng ý rằng Trung tâm xin thị thực chấp nhận hồ sơ của bạn không có nghĩa rằnghồ sơ của bạn đã đủ. Trong bất kỳ tình huống nào, Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán có quyền yêu cầu Khách hàng bổ sung hồ sơ cầnthiết hoặc yêu cầu người xin thị thực đến Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán để phỏng vấn.

3.4 Khi khách hàng nhận được phiếu hẹn lấy thị thực do Trung tâm dịch vụ xin thị thực Trung Quốc cấp, bạn nên kiểm tra cẩn thận và đảmbảo nội dung trên phiếu hẹn là chính xác. Nếu phát hiện ra lỗi sai, khách hàng cần thông báo kịp thời cho Trung tâm xin thị thực và Trungtâm sẽ kịp thời sửa lại.

3.5 Khi nhận được thị thực, khách hàng nên kiểm tra thông tin trên thị thực để đảm bảo sự chính xác. Nếu phát hiện có lỗi sai, khách hàngcần nhanh chóng thông báo cho Trung tâm dịch vụ xin thị thực Trung Quốc và Trung tâm sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ khách hàng sửa đổihoặc cấp lại thị thực. Như khách hàng đã biết, nếu xảy ra sai hoặc nhầm thông tin trên thị thực vì lí do riêng của khách hàng , sẽ làm phátsinh chi phí mới trong quá trình sửa đổi hoặc cấp mới lại thị thực.

3.6 Để đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ , Trung tâm dịch vụ xin thị thực Trung Quốc đã lắp đặt hệ thống giám sát mạng và hệ thốngghi âm điện thoại. Do đó, hành vi của khách hàng tại Trung tâm và nội dung điện thoại với Trung tâm có thể được ghi âm lại và bảo lưu.Khách hàng xác nhận đã biết và đồng ý.

3.7 Trừ khi có thông báo khác Trung tâm dịch vụ xin thị thực Trung Quốc, khách hàng nên đến lấy hộ chiếu và thị thực trước khi hết hạn.Trung tâm dịch vụ xin thị thực Trung Quốc không có nghĩa vụ bảo quản thị thực đã hết hạn mà chưa được lấy về. Sau khi thị thực hết hạn,hoặc sau 365 ngày kể từ ngày Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán phê duyệt cấp hoặc từ chối cấp thị thực, Trung tâm xin thị thực có quyền nộpcác giấy tờ liên quan cho Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán, Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán sẽ trả lại hộ chiếu cho cơ quan chứcnăng của nước sở tại.

Điều 4 - Về việc sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân

4.1 Khách hàng đồng ý và xác nhận rằng mọi thông tin cá nhân được gửi đến Trung tâm xin thị thực thông qua trang web trực tuyến, nộptrực tiếp hoặc ủy quyền cho bên thứ ba nộp đều có thể được thu thập, truyền đi, lưu trữ, xử lý và sử dụng theo điều khoản này.

4.2 Để xử lý hồ sơ xin thị thực của khách hàng, Trung tâm dịch vụ xin thị thực Trung Quốc thông qua hồ sơ do khách hàng cung cấp tiếnhành thu thập thông tin cá nhân của khách hàng và nhập lên hệ thống.

4.3 Trung tâm xin thị thực thông qua các phương tiện như điện thoại, hòm thư điện tự, fax, hồ sơ đăng ký (bao gồm hộ chiếu, ảnh), hệ thốngđiền tờ khai trực tuyến, hệ thống đặt hẹn trực tuyến, hệ thống giám sát và các phương tiện khác thu thập thông tin cá nhân của khách hàng.

4.4 Thông tin cá nhân của  khách hàng sẽ được nộp cho Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán thông qua các kênh chuyên dụng của Trung tâmthị thực, có thể được chuyển và lưu trữ ở các quốc gia ngoài quốc gia cư trú của khách hàng, chẳng hạn như:  Nước Cộng hòa Nhân dânTrung Hoa.

4.5 Trung tâm xin thị thực có thể trích xuất và sử dụng thông tin cá nhân, bao gồm ghi video, ghi âm điện thoại, thông tin điện tử, v.v., khicần thiết (ví dụ: do yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền liên quan của chính phủ nước sở tại hoặc nhu cầu của dịch vụ nội bộ giám sát, v.v.).

4.6 Hồ sơ giấy tờ khách hàng cung cấp sẽ được chuyển đến Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán để lưu trữ. Trung tâm xin thị thực sẽ lưutrữ thông tin khách hàng dưới dạng bản cứng hoặc bản mềm điện tử, đồng thời thực hiện các biện pháp quản lý hợp lý để ngăn chặn rò rỉ vàsử dụng trái phép thông tin khách hàng, đảm bảo sử dụng đúng tất cả thông tin.

4.7 Trung tâm dịch vụ xin thị thực Trung Quốc sẽ thu thập, truyền, lưu trữ, xử lý và sử dụng tất cả thông tin của khách hàng theo luật vàquy định của địa phương nhằm mục đích thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý của Trung tâm thị thực, bao gồm nhưng không giớihạn ở việc xin thị thực Trung Quốc.

4.8 Trung tâm dịch vụ xin thị thực Trung Quốc sẽ thực hiện nhiều biện pháp hợp lý khác nhau để bảo vệ an toàn thông tin  và giấy tờ cánhân của khách hàng, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp do nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai (thảm họa), tainạn, trộm cắp ... trong quá trình đưa hồ sơ đi và lấy hồ sơ về trên đường từ Trung tâm xin thị thực đến Đại sứ quán /Tổng Lãnh sự quán vàngược lại.

Điều 5 - Về trách nhiệm

5.1 Nếu hộ chiếu do khách hàng nộp bị mất hoặc bị hư hỏng trong quá trình lưu giữ tại Trung tâm dịch vụ xin thị thực Trung Quốc, Trungtâm sẽ chịu các khoản phí hợp lý có liên quan mà người xin thị thực khi nộp hồ sơ xin thay thế hộ chiếu phải đóng chocơ quan quản lý hộchiếu quốc gia theo các thủ tục thông thường. Trung tâm xin thị thực sẽ trả phí khi nhận được chứng từ thanh toán có liên quan do người xinthị thực cung cấp, nhưng điều khoản này không có nghĩa là Trung tâm dịch vụ xin thị thực Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho bất kỳtrường hợp nào.

5.2 Khách hàng nên sắp xếp thời gian hợp lý để nộp hồ sơ xin thị thực. Trong bất kỳ trường hợp nào, do khách hàng sắp xếp thời gian đinộp hồ sơ không phù hợp, hoặc do kết quả phê duyệt của Đại sứ quán /Tổng Lãnh sự quán ảnh hưởng đến lịch trình di chuyển của kháchhàng, Trung tâm dịch vụ xin thị thực Trung Quốc sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho việc này.

5.3 Trong phạm vi pháp luật cho phép, Trung tâm xin thị thực không chấp nhận bất kỳ điều kiện và đảm bảo rõ ràng hoặc hàm ý nào khácliên quan đến dịch vụ xin thị thực ngoại trừ các điều khoản và đảm bảo được quy định rõ ràng trong thỏa thuận này. Khi luật pháp loại trừnhững trách nhiệm này, khi thừa nhận một số điều kiện hoặc đảm bảo nhất định được hàm ý trong các điều khoản này (Sau đây được gọi làĐiều khoản ngầm ), Trung tâm xin thị thực chỉ chịu trách nhiệm có hạn đối với các hành vi vi phạm "Điều khoản ngầm" này và có quyềnlựa chọn phương thức chịu trách nhiệm trong số một hoặc nhiều điều sau đây:

(1) Cung cấp lại các dịch vụ xin thị thực có liên quan;

(2) Chi phí phát sinh trong việc nộp lại hồ sơ xin thị thực;

(3) Phí dịch vụ liên quan do khách hàng thanh toán cho cơ quan quản lý hoặc tổ chức của nước sở tại(Yêu cầu phải có giấy chứng từ thanhtoán).

5.4 Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng Trung tâm xin thị thực sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất gián tiếp, ngẫu nhiên,đặcbiệt (hoặc/ và) nào do khách hàng khiếu nại đề xuất hoặc người khác thông qua khách hàng, hoặc tổn thất về cơ hội, kinh doanh, danh tiếng,hoặc ngừng hoạt động của doanh nghiệp trong bất kỳ trường hợp nào. Trách nhiệm pháp lý, bất kể tổn thất có liên quan đến dịch vụ xin thịthực hay không và có phải do lỗi, thiếu sót hay sai sót của cán bộ quản lý, nhân viên hoặc đại diện của Trung tâm xin thị thực gây ra haykhông.

5.5 Các quy định trên được điều chỉnh bởi pháp luật tại nước sở tại, nếu có tố tụng liên quan đến dịch vụ xin thị thực khách hàng có thểtrình lên tòa án nước sở tại để xét xử.

Điều 6 - Các điều khoản khác

6.1 Trung tâm xin thị thực có thể sửa đổi, hủy bỏ hay rút lại một số hoặc tất cả các điều khoản mà không cần thông báo trước. Nếu khôngđồng ý với những thay đổi trong điều khoản liên quan, khách hàng có thể từ chối sử dụng dịch vụ do Trung tâm xin thị thực cung cấp.

6.2 Khách hàng đồng ý và xác nhận rằng đã đọc, hiểu và đồng ý chấp nhận tất cả các điều khoản của thỏa thuận này.